Các dự án đang cần gọi vốn

Tiến độ đầu tư: 0 %

Dự án: Thiết bị bảo hộ lao động

Trình bày bởi S86

Cần gọi vốn: 500,000,000 đ

Đã được đầu tư: 0

Tiến độ đầu tư: 0 %

Dự án:

Trình bày bởi S86

Cần gọi vốn: 0 đ

Đã được đầu tư: 0

Tiến độ đầu tư: 0 %

Dự án: Hoá đơn tài chính

Trình bày bởi S86

Cần gọi vốn: 500,000,000 đ

Đã được đầu tư: 0

Tiến độ đầu tư: 0 %

Dự án: Gà tươi Tam Đảo

Trình bày bởi

Cần gọi vốn: 1,000,000,000 đ

Đã được đầu tư: 0